Algemene voorwaarden

Vervang je hakje hierna te noemen: “verkoper” is te contacteren via het adres Hofrichterstraat 13C, 7151 MC te Eibergen of via e-mail: Info@vervangjehakje.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met verkoper sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen door verkoper worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website. Verkoper is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van haar website of mailings.

De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat verkoper een bestelbevestiging aan koper verzendt (per e-mail). Een bestelbevestiging wordt door verkoper niet eerder verzonden dan na ontvangst van een door koper volledig ingevuld bestelformulier.

Koper verzendt het bestelformulier elektronisch via de website.

Een bestelling is niet geldig indien verkoper zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een ’koop-op-afstand’ tot stand, overeenkomstig artikel 7:46 lid A tot en met J van het Burgerlijk Wetboek.

In individuele gevallen kan verkoper besluiten om bestellingen te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen alvorens over te gaan tot levering. Verkoper is niet verplicht deze weigering nader te motiveren.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€).
Als op de site of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
Betaling moet lopen via een bankoverschrijving gelijktijdig met de bestelling. Er is niet gekozen voor leveringen onder rembours, aangezien de kosten daarvan verhoudingsgewijs erg hoog zijn en het logistiek extra problemen veroorzaakt.

Artikel 4. Levering en verzendkosten

De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
Mocht verkoper, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid geboden worden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Betalingen die verkoper al ontvangen heeft, zullen bij ontbinding van de overeenkomst direct terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper.

Koper ontvangt tevens een rekening of pakbon bij verzending van de bestelde artikelen.

Aan de op deze website genoemde prijzen zal verkoper geen verzendkosten berekenen. De hiervoor genoemde gratis verzending is niet van toepassing op levering aan andere landen buiten Nederland. Verkoper zal op verzoek koper per e-mail in kennis stellen van de werkelijke verzendkosten. Levering aan het buitenland geschiedt niet eerder dan na een schriftelijke bevestiging van koper waarin de werkelijke verzendkosten worden aanvaardt.

Indien koper is verhuisd en dit niet aan verkoper heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatst aan verkoper kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper mocht lijden doordat de aflevering niet op het nieuwe adres heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Defecten

Koper is alleen gerechtigd om binnen tien werkdagen na feitelijke levering de artikelen, in oorspronkelijke staat en na overleg met verkoper, te retourneren indien het product niet functioneert. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Het product zal worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het al betaalde bedrag, verminderd met verzend en administratiekosten, binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper.

Na de periode van tien dagen kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren.

Artikel 6. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper of een door koper aan te geven derde over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade indien deze schade aan verkoper is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van verkoper komt.

Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website of mailings.

Indien verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens koper, is verkoper aansprakelijk jegens koper voor vergoeding van de door koper geleden schade. Verkoper is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
1. schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
2. redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade als hier bedoeld;
3. redelijke en aantoonbare kosten die koper maakt ter verkoping of beperking van directe schade als hier bedoeld.
De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan hierboven omschreven wordt door verkoper niet vergoed. Dit betekent dat onder andere in geen geval wordt vergoed gevolgschade zoals onder andere gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2. en 3.

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van verkoper gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
– oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade;
– ziekte van verkoper of personeel van verkoper;
– tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper;
– maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een vervoers-, import- of productieverbod;
– natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt.
Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper.

Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van verkoper, dan wel behoren tot het concern van verkoper en/of die door verkoper bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen koper en verkoper worden gebruikt en die door koper tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op de bepalingen in deze “Algemene voorwaarden voor levering” beroepen.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, na eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door koper dit schriftelijk mede te delen. Verkoper is niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 8. Privacy-statement

Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van koper uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens van koper zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 9. Geschillen

Verkoper heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze “Algemene voorwaarden tot levering” is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Vervangjehakje.nl, Eibergen